Beleid en verantwoording

Onze visie

Vrijwillige inzet is van onschatbaar belang voor een leefbare samenleving. Daar zijn we bij de Vrijwilligerscentrale Nijmegen van overtuigd. Niet alleen omdat het de vanzelfsprekendste manier is om maatschappelijke betrokkenheid te uiten. Maar zeker ook vanwege de positieve invloed ervan op onze maatschappij en de individuele burger. Zo levert vrijwilligerswerk onbetaalbare zorg, diensten en activiteiten op. Net als sociaal kapitaal, sociale netwerken en onderling vertrouwen. Daarnaast biedt het velen de mogelijkheid om maatschappelijk mee te doen. Ook mensen die minder mogelijkheden hebben in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het doen van vrijwilligerswerk versterkt welzijn, gezondheid en het gevoel van eigenwaarde. En het helpt om persoonlijke en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Daarom zet de VWC zich in voor een maatschappelijk klimaat waarin burgers, organisaties en bedrijven gestimuleerd worden te participeren. En waar speciale aandacht is voor kwetsbare groepen.

Onze missie

Actief bijdragen aan de maatschappij kan op de meest uiteenlopende manieren. Dat weten we bij de VWC maar al te goed. Daarom versterken, ondersteunen en promoten we het vrijwilligerswerk in Nijmegen en omgeving. Zodat iedereen die wil, zijn of haar steentje kan bijdragen. Daarbij hebben we extra aandacht voor mensen met minder kansen in de samenleving.


Dit doen we via een aantal kerntaken. De belangrijkste is bemiddelen: we koppelen individuele vrijwilligers aan klussen van maatschappelijke organisaties. Hierbij streven we naar een duurzaam evenwicht tussen vraag en aanbod. We zorgen dat de talenten, kennis en ervaring van vrijwilligers worden benut. Daarvan profiteert de samenleving en het helpt maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Een andere taak is het adviseren, informeren en ondersteunen van maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. We helpen hen met het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief goed vrijwilligersbeleid.

Daarnaast zijn we een platform voor deskundigheidsbevordering. We bieden zowel vrijwilligers als organisaties (veelal gratis) cursussen en trainingen aan via de Vrijwilligersacademie. Op die manier zorgen we ervoor dat kennis zich blijft ontwikkelen en verspreiden.


Beleidsplan Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Jaarstukken 2019

Statuten

Bestuur

De heer W. Berkhout, voorzitter

De heer F. Kijlstra, penningmeester

Mevrouw M. Welschen, bestuurslid

Mevrouw D. Bolderman, bestuurslid

ANBI-status en Lidmaatschap NOV

De Vrijwilligerscentrale Nijmegen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Organisatie (ANBI).  Ook zijn wij lid van het NOV. 

Beloningsbeleid

Medewerkers en directie van Vrijwilligerscentrale Nijmegen worden beloond conform CAO Sociaal Werk. De bestuursleden werken onbezoldigd. De vrijwillige medewerkers krijgen een vrijwilligersvergoeding.


KVK en RSIN

KvK-nummer: 41056065 / RSIN-nummer: 005784086.